Vòng lặp hiển thị post, nội dung trong WordPress

Vòng lặp hiển thị post thông thường

Vòng lặp hiển thị nội dung thông thường (Đối với page.phpsingle.php,…)

Vòng lặp hiển thị post có phân trang (Đối với single.phparchive.php) , sử dụng plugin WP-pageNavi

Vòng lặp hiển thị post có phân trang đối với page Template , sử dụng plugin WP-pageNavi

Vòng lặp gọi Post trong Category (hiển thị category con theo cateogry cha và bài post của category con)

Vòng lặp Page (Lấy  Page theo ID)

Lặp 2 div cách nhau

Lấy category con theo ID của category cha