Css hai đối tượng cùng chiều cao với nhau

Ví dụ:

Css hai đối tượng canh giữa

Ví dụ:

Css hai đối tượng canh TOP và BOTTOM

Css đối tượng tự canh giữa so với các đối tượng còn lại

Note: Div bọc ngoài phải đặt Height để IE hổ trợ

Ví dụ:

Canh khoảng cách giữa và xung quanh trong một div (space-between)

Note: Khi dùng flex thì div trong không được dùng float