Tạo Custom Post Type trong wordpress

Tạo Custom Post Type trong wordpress

Đăng ký trong file function.php [crayon-61489ebc8c98d445587477/] Lấy nội dung trong custom post type [crayon-61489ebc8c9a1072040157/] Gọi Child Category by Id Parent [crayon-61489ebc8c9a8746157245/]...

Menu trong wordpress

Menu trong wordpress

Khỏi tạo Menu Đặt dòng lệnh sau vào file functtion.php [crayon-61489ebc913ae391146926/] Hàm đăng ký menu [crayon-61489ebc913c5714758533/] Hiển thị menu ra ngoài [crayon-61489ebc913cf995285764/] Xoá class current-menu-ite...

Css Plugin thường dùng

Css Plugin thường dùng

Css định dạng contact form 7 [crayon-61489ebc94e2f933528223/] Css plugin phân trang wp-pagenavi [crayon-61489ebc94e41243262449/]  ...