Tạo Custom Post Type trong wordpress

Tạo Custom Post Type trong wordpress

Đăng ký trong file function.php [crayon-607fb73b4621d367786356/] Lấy nội dung trong custom post type [crayon-607fb73b46231156611218/] Gọi Child Category by Id Parent [crayon-607fb73b46238915555419/]...

Menu trong wordpress

Menu trong wordpress

Khỏi tạo Menu Đặt dòng lệnh sau vào file functtion.php [crayon-607fb73b4a70a118314209/] Hàm đăng ký menu [crayon-607fb73b4a71a897168884/] Hiển thị menu ra ngoài [crayon-607fb73b4a720229491956/] Xoá class current-menu-ite...

Css Plugin thường dùng

Css Plugin thường dùng

Css định dạng contact form 7 [crayon-607fb73b54638348541270/] Css plugin phân trang wp-pagenavi [crayon-607fb73b54647610948269/]  ...