Tạo Custom Post Type trong wordpress

Tạo Custom Post Type trong wordpress

Đăng ký trong file function.php [crayon-600ea27514cb5436676224/] Lấy nội dung trong custom post type [crayon-600ea27514cc8757946354/] Gọi Child Category by Id Parent [crayon-600ea27514ccf084955215/]...

Menu trong wordpress

Menu trong wordpress

Khỏi tạo Menu Đặt dòng lệnh sau vào file functtion.php [crayon-600ea27519025991129124/] Hàm đăng ký menu [crayon-600ea27519035197426468/] Hiển thị menu ra ngoài [crayon-600ea2751903b979196489/] Xoá class current-menu-ite...

Css Plugin thường dùng

Css Plugin thường dùng

Css định dạng contact form 7 [crayon-600ea2751c6d0952258650/] Css plugin phân trang wp-pagenavi [crayon-600ea2751c6e0690742418/]  ...