Mọi người xử lý code theo luồng chạy sau: Tạo trang Đăng ký bằng page template, dùng hàm wp_insert_user() để đăng ký thành viên, set quyền nhỏ nhất cho User Tạo trang Đăng nhập bằng page template dùng hàm wp_login_form()...