Thêm Link CSS và jquery Bootstrap popup

Thêm html Link khi nhấn sẽ scroll với nội dung

Thêm html tạo popup bootstrap

Thêm Jquery để nhấn vào chạy nội dung

Ví dụ