Scroll content popup bootstrap với jquery

Scroll content popup bootstrap với jquery

Thêm Link CSS và jquery Bootstrap popup [crayon-617903bedf78d132841390/] Thêm html Link khi nhấn sẽ scroll với nội dung [crayon-617903bedf798543617899/] Thêm html tạo popup bootstrap [crayon-617903bedf79d194677752/] Thêm...

Thay hình bằng Jquery khi vào Smartphone

Thay hình bằng Jquery khi vào Smartphone

Code html [crayon-617903bee1423346497345/] Code jquery [crayon-617903bee142c462931986/] Ví dụ...

Những hàm thông dụng trong WordPress

Những hàm thông dụng trong WordPress

Tăng bộ nhớ Php trong WordPress Đặt trong file wp-config.php Khai báo và sử dụng Header trong WordPress Khai báo trong file header.php, đặt trước thẻ đóng của </head> [crayon-617903bed5694421368410/] Gọi Header tro...