Thay hình bằng Jquery khi vào Smartphone

Thay hình bằng Jquery khi vào Smartphone

Code html [crayon-6042791b78ff1460047030/] Code jquery [crayon-6042791b78ffd614713003/] Ví dụ...

Những hàm thông dụng trong WordPress

Những hàm thông dụng trong WordPress

Tăng bộ nhớ Php trong WordPress Đặt trong file wp-config.php Khai báo và sử dụng Header trong WordPress Khai báo trong file header.php, đặt trước thẻ đóng của </head> [crayon-6042791b7130c237094452/] Gọi Header tro...