Tăng bộ nhớ Php trong WordPress Đặt trong file wp-config.php Khai báo và sử dụng Header trong WordPress Khai báo trong file header.php, đặt trước thẻ đóng của </head> [crayon-5fc5f3f4c96f6299476385/] Gọi Header tro...