Tổng hợp vòng lặp thông dụng trong WordPress

Tổng hợp vòng lặp thông dụng trong WordPress

Vòng lặp hiển thị post, nội dung trong WordPress Vòng lặp hiển thị post thông thường [crayon-6148887b09880566039259/] Vòng lặp hiển thị nội dung thông thường (Đối với page.php, single.php,…) [crayon-6148887b0989113766587...

Scroll content popup bootstrap với jquery

Scroll content popup bootstrap với jquery

Thêm Link CSS và jquery Bootstrap popup [crayon-6148887b1828f040784005/] Thêm html Link khi nhấn sẽ scroll với nội dung [crayon-6148887b1829f159556115/] Thêm html tạo popup bootstrap [crayon-6148887b182a6555389312/] Thêm...

Thay hình bằng Jquery khi vào Smartphone

Thay hình bằng Jquery khi vào Smartphone

Code html [crayon-6148887b1a44c361835846/] Code jquery [crayon-6148887b1a45b428832622/] Ví dụ...

Những hàm thông dụng trong WordPress

Những hàm thông dụng trong WordPress

Tăng bộ nhớ Php trong WordPress Đặt trong file wp-config.php Khai báo và sử dụng Header trong WordPress Khai báo trong file header.php, đặt trước thẻ đóng của </head> [crayon-6148887b0e526664956596/] Gọi Header tro...