Scroll content popup bootstrap với jquery

Scroll content popup bootstrap với jquery

Thêm Link CSS và jquery Bootstrap popup [crayon-60a0fb299938d509560848/] Thêm html Link khi nhấn sẽ scroll với nội dung [crayon-60a0fb299939d480069105/] Thêm html tạo popup bootstrap [crayon-60a0fb29993a3682183367/] Thêm...

Thay hình bằng Jquery khi vào Smartphone

Thay hình bằng Jquery khi vào Smartphone

Code html [crayon-60a0fb299b156735359848/] Code jquery [crayon-60a0fb299b160617340467/] Ví dụ...

Những hàm thông dụng trong WordPress

Những hàm thông dụng trong WordPress

Tăng bộ nhớ Php trong WordPress Đặt trong file wp-config.php Khai báo và sử dụng Header trong WordPress Khai báo trong file header.php, đặt trước thẻ đóng của </head> [crayon-60a0fb2990666321468159/] Gọi Header tro...