Chuyển trang khi gửi mail thành công trong contact form 7

Chuyển trang khi gửi mail thành công trong contact form 7

Nếu bạn muốn sau khi gửi thông tin thành công thì sẽ qua trang cảm ơn thì làm như sau B1: Tạo một trang cảm ơn B2: Đăng ký hàm này trong function.php trong theme của bạn [crayon-60a1169d2b24d699142166/] B3: Chèn một đoạn...

Tổng họp những hàm Jquery thường dùng

Tổng họp những hàm Jquery thường dùng

Page Top [crayon-60a1169c62344197222770/] Click scroll page theo ID [crayon-60a1169c62353748798964/] Menu toogle [crayon-60a1169c62359204025696/] Đặt height bằng nhau cho div [crayon-60a1169c6235f750200993/] Kiểm tra trì...

Tạo Custom Post Type trong wordpress

Tạo Custom Post Type trong wordpress

Đăng ký trong file function.php [crayon-60a1169db56eb966333819/] Lấy nội dung trong custom post type [crayon-60a1169db5702696589632/] Gọi Child Category by Id Parent [crayon-60a1169db5709180694495/]...

Một số link website hay dùng cho coder

Một số link website hay dùng cho coder

Một số link hay dùng cho front end và back end – Giảm dung lượng hình ảnh: https://tinypng.com/ – Object-fit: https://css-tricks.com/almanac/properties/o/object-fit/ – Lấy icon, vector free: https://www...