Đếm đối tượng bằng CSS

Đếm đối tượng bằng CSS

Div bọc ngoài đối tượng cần đếm [crayon-61488c4645419204621691/] Gọi Function vừa tạo lúc nãy [crayon-61488c4645425740373449/] Giải thích thêm: counter-increment gia tăng một hoặc nhiều counter (sắp xếp có thứ tự, có thể...

Chuyển trang khi gửi mail thành công trong contact form 7

Chuyển trang khi gửi mail thành công trong contact form 7

Nếu bạn muốn sau khi gửi thông tin thành công thì sẽ qua trang cảm ơn thì làm như sau B1: Tạo một trang cảm ơn B2: Đăng ký hàm này trong function.php trong theme của bạn [crayon-61488c46485d0293294055/] B3: Chèn một đoạn...

Tổng họp những hàm Jquery thường dùng

Tổng họp những hàm Jquery thường dùng

Page Top [crayon-61488c4585989671896416/] Click scroll page theo ID [crayon-61488c4585996602509701/] Menu toogle [crayon-61488c458599b298716787/] Đặt height bằng nhau cho div [crayon-61488c45859a1121136033/] Kiểm tra trì...

Tạo Custom Post Type trong wordpress

Tạo Custom Post Type trong wordpress

Đăng ký trong file function.php [crayon-61488c46d4f98110176751/] Lấy nội dung trong custom post type [crayon-61488c46d4fa9505941171/] Gọi Child Category by Id Parent [crayon-61488c46d4fb0628209952/]...