Event Scroll

Event Scroll

Js: [crayon-600e92c44aae6573212798/] Xem thêm ví dụ sẽ rõ:...

Jquery tự động cho chiều cao header khi sử dụng position fixed

Jquery tự động cho chiều cao header khi sử dụng position fixed

Code Jquery [crayon-600e92c44e801669646876/] Trong đó header là div cần dùng để tự canh chiều cao Class “.header_class” chứa header fixed Xem ví dụ để hiểu thêm...

Đếm đối tượng bằng CSS

Đếm đối tượng bằng CSS

Div bọc ngoài đối tượng cần đếm [crayon-600e92c47441e818917606/] Gọi Function vừa tạo lúc nãy [crayon-600e92c47442e347673942/] Giải thích thêm: counter-increment gia tăng một hoặc nhiều counter (sắp xếp có thứ tự, có thể...

Chuyển trang khi gửi mail thành công trong contact form 7

Chuyển trang khi gửi mail thành công trong contact form 7

Nếu bạn muốn sau khi gửi thông tin thành công thì sẽ qua trang cảm ơn thì làm như sau B1: Tạo một trang cảm ơn B2: Đăng ký hàm này trong function.php trong theme của bạn [crayon-600e92c477d67211684694/] B3: Chèn một đoạn...