Hướng dẫn nén và giải nén trên FileZila

Hướng dẫn nén và giải nén trên FileZila

Bước 1 : Download file tại đây unzip.zip Bước 2 : Giải nén được file unzip.php Bước 3 : Lấy file unzip.php bỏ vào thư mục cần nén Bước 4 : Vào Domain/tên thư mục cần nén/unzip.php Bước 5 : Hiển thị giao diện và cách sử d...

Extract file Zip in WordPress

Extract file Zip in WordPress

Code: [crayon-6148913497e64290468664/] Ex: [crayon-6148913497e73981874176/] Note: $file (string) (required) Full path and filename of zip archive Default: None $to (string) (required) Full path on the filesystem to extra...

TỔNG HỢP CÁC HÀM HIỂN THỊ TRONG WOOCOMMERCE

TỔNG HỢP CÁC HÀM HIỂN THỊ TRONG WOOCOMMERCE

HIỂN THỊ ẢNH CHI TIẾT VÀ THUMBNAILS [crayon-614891349b359532459983/] TĂNG GIẢM SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ NÚT MUA HÀNG [crayon-614891349b368513606812/] TẠO FORM RATING WOOCOMMERCE [crayon-614891349b36e714322178/] HIỂN THỊ SỐ N...

HƯỚNG XỬ LÝ FORM BOOKING

HƯỚNG XỬ LÝ FORM BOOKING

Mọi người xử lý code theo luồng chạy sau: Tạo trang Đăng ký bằng page template, dùng hàm wp_insert_user() để đăng ký thành viên, set quyền nhỏ nhất cho User Tạo trang Đăng nhập bằng page template dùng hàm wp_login_form()...