Những lệnh centos cơ bản

Những lệnh centos cơ bản

1. Preparing Server [crayon-60a107590f243286684102/] 2. Server Update [crayon-60a107590f25c269940397/] 3. Reboot Server [crayon-60a107590f262314765968/] CentOS 7: Installer for CentOS 7 [crayon-60a107590f268030503261/] R...

Những hàm thông dụng trong function.php

Những hàm thông dụng trong function.php

Chèn file css vào Admin WP [crayon-60a1075912075227476759/] Chèn file css vào theme WP [crayon-60a1075912080220737548/] Chèn file Js vào Admin WP [crayon-60a1075912086517205607/] Chèn file Js vào Theme WP [crayon-60a1075...

JQUERY TỰ ĐỘNG CANH NUT BACKTOP VỚI FOOTER KHI SỬ DỤNG POSITION FIXED

JQUERY TỰ ĐỘNG CANH NUT BACKTOP VỚI FOOTER KHI SỬ DỤNG POSITION FIXED

Code Jquery [crayon-60a10759e4ed1683603948/] Trong đó $(‘.div_backtop’) là nút backtop $(‘footer’) là footer mà mình muốn nút backtop đi theo Xem ví dụ để hiểu thêm...

Hướng dẫn nén và giải nén trên FileZila

Hướng dẫn nén và giải nén trên FileZila

Bước 1 : Download file tại đây unzip.zip Bước 2 : Giải nén được file unzip.php Bước 3 : Lấy file unzip.php bỏ vào thư mục cần nén Bước 4 : Vào Domain/tên thư mục cần nén/unzip.php Bước 5 : Hiển thị giao diện và cách sử d...