1. Preparing Server

2. Server Update

3. Reboot Server

CentOS 7: Installer for CentOS 7

Reboot Server

Thay đổi mật khẩu:

Tạo thêm user mới

Tạo mật khẩu cho user mới tạo

Thiết lập quyền root cho user mới này

Tìm đến dòng

Shift + ZZ để lưu lại thay đổi vừa rồi.

Thay đổi cổng mặc định của SSH và tắt đăng nhập bằng tài khoản root

Cho phép newuser đăng nhập bằng SSH

Reload lại dịch vụ SSH