Tăng bộ nhớ Php trong WordPress

Đặt trong file wp-config.php

Khai báo và sử dụng Header trong WordPress

Khai báo trong file header.php, đặt trước thẻ đóng của </head>

Gọi Header trong các file như page.phpsingle.php, …

Gọi Header trong trường hợp có nhiều file ví dụ : header-style-01.phpheader-style-02.php

Khai báo và sử dụng Footer trong WordPress

Khai báo trong file footer.php, đặt trước thẻ đóng của </body>

Gọi footer trong các file như page.phpsingle.php, …

Gọi footer trong trường hợp có nhiều file ví dụ : footer-style-01.phpfooter-style-02.php

Một số hàm hiển thị nội dung trong WordPress

Hiển thị lang của html (Đặt tại thẻ <html>)

Hiển thị charset của meta (Đặt tại thẻ <meta>)

Hiển thị đường dẫn đến thư mục của theme

Hiển thị đường dẫn đến thư mục của theme child

 

Hiển thị đường dẫn gốc của site (Domain)

Hiển thị đường dẫn tới thư mục chứa Source wp-admin

Hiển thị đường dẫn page trong WordPress

Hiển thị id của page hoặc post

Hiển thị tên trang web

Hiển thị Class trong thẻ <body> 

Hiển thị tiêu đề của post hoặc page (Đặt trong vòng lặp while)

Hiển thị tiêu đề (Tên term) trong archive.php

Hiển thị tiêu đề category ngoài archive.php

Hiển thị nội dung của post hoặc page (Đặt trong vòng lặp while)

Hiển thị ngày tháng

Hiển thị đường dẫn đến chi tiết post hoặc page (Đặt trong vòng lặp while)

Hiển thị mô tả ngắn của bài viết (Đặt trong vòng lặp while)

Hàm cắt chuỗi

Gọi các thành phần con trong WordPress (Giống như Include)

Hiển thị Thumbnail của post (Đặt trong vòng lặp while)

Khai báo page Template (Tạo 1 page Template, ví dụ: page-contact.php, đặt câu khai báo ở đầu file)

Khắc phục lỗi không canh giữa hình ảnh trong Visual Editor Wordpress

Một số hàm kiểm tra điều kiện (If & Else) trong WordPress

Kiểm tra trang chủ (front-page.php)

Kiểm tra trang chi tiết (Của kiểu 1 post type nhất định, ví dụ : single-sample.php)

Kiểm tra trang lưu trữ (Của kiểu 1 post type nhất định, ví dụ : archive-sample.php)

Get single.php custom

 

Một số hàm khác

Next and Pre In Post

Hoặc

Xoá slug category custom post type. Copy code vào file function.php

Vòng lặp gọi Repeater trong ACF:

Tags