Chèn file css vào Admin WP

Chèn file css vào theme WP

Chèn file Js vào Admin WP

Chèn file Js vào Theme WP

Chèn Admin Menu vào WP

Cú pháp:

Ví dụ:

Chèn Admin Sub Menu trong WP

Cú pháp:

Ví dụ: