Khỏi tạo Menu

Đặt dòng lệnh sau vào file functtion.php

Hàm đăng ký menu

Hiển thị menu ra ngoài

Xoá class current-menu-item mặc định của wordpress

Menu sử dụng Description