Xử lý lỗi 491 Page Expired

Nhận dự liệu của Request thì sử dụng phương thức Post

Xuất dữ liệu kiểu JSON thì sử dụng response()->json($bien)

Gọi file view

Muốn gọi file view trong thư mục thì dùng .tenview (not /)

Truyền dữ liệu qua view

Nhúng file css vào file blade

Những câu lệnh thường dùng trong laravel

  • Tạo laravel

  • Lệnh tạo