Code Jquery

Trong đó header là div cần dùng để tự canh chiều cao

Class “.header_class” chứa header fixed

Xem ví dụ để hiểu thêm