Code Jquery

Trong đó $(‘.div_backtop’) là nút backtop

$(‘footer’) là footer mà mình muốn nút backtop đi theo

Xem ví dụ để hiểu thêm