• Bước 1 : Download file tại đây unzip.zip
  • Bước 2 : Giải nén được file unzip.php
  • Bước 3 : Lấy file unzip.php bỏ vào thư mục cần nén
  • Bước 4 : Vào Domain/tên thư mục cần nén/unzip.php
  • Bước 5 : Hiển thị giao diện và cách sử dụng đã ghi chi tiết như hình.
  • Hướng dẫn nén và giải nén trên FileZila
  • Bước 6 : Refresh filezila để thấy file nén hoặc file giải nén của mình cần (Hết).