Up wordpress vào thư mục khác chứ không phải thư mục gốc, nhưng vẫn chạy tên miền dưới dạng http://example.com

Các bước tiến hành như sau:

  1. Tạo một thư mục mới để lưu trữ mã nguồn WordPress (ở đây chúng ta sử dụng /blog làm ví dụ).
  2. Vào trang Quản lý của wordpress -> Setting -> General
  3. Trong phần WordPress address (URL): Thay đổi nó thành đường dẫn mới của bạn. VD: http://example.com/blog
  4. Trong phần Blog address (URL): Thay đổi nó thành tên miền gốc của bạn. VD: http://example.com
  5. Sau đó ấn Save Change
  6. Sao chép 2 file là index.php and .htaccess từ thư mục /blog về thư mục gốc.
  7. Ta tìm file index.php ở thư mục gốc
  8. Trong file index.php, tìm dòng:
  9. Mở file .htaccess ở thư mục gốc ta sửa thành