Div bọc ngoài đối tượng cần đếm

Gọi Function vừa tạo lúc nãy

Giải thích thêm:
counter-increment gia tăng một hoặc nhiều counter (sắp xếp có thứ tự, có thể hiện thị số).

Giá trị của counter-increment gồm:
Giá trị Idcounter-increment: tenBatky; (Sửa dụng một tên nào đó để xác định sự liên quan giữa các giá trị counter-increment và content)
none: counter-increment: none;(Thành phần không được gia tăng)
inhert: counter-increment: inherit; (Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha)