Nếu bạn muốn sau khi gửi thông tin thành công thì sẽ qua trang cảm ơn thì làm như sau

B1: Tạo một trang cảm ơn

B2: Đăng ký hàm này trong function.php trong theme của bạn

B3: Chèn một đoạn Jquery vào

Note: Phải có thư viện Jquery ajax mới chạy được