Menu trong wordpress

Menu trong wordpress

Khỏi tạo Menu Đặt dòng lệnh sau vào file functtion.php [crayon-60d55ab2da41d657608141/] Hàm đăng ký menu [crayon-60d55ab2da428318044161/] Hiển thị menu ra ngoài [crayon-60d55ab2da42e690261067/] Xoá class current-menu-ite...

Css Plugin thường dùng

Css Plugin thường dùng

Css định dạng contact form 7 [crayon-60d55ab2de826900785362/] Css plugin phân trang wp-pagenavi [crayon-60d55ab2de835565973145/]  ...

Tổng hợp vòng lặp thông dụng trong WordPress

Tổng hợp vòng lặp thông dụng trong WordPress

Vòng lặp hiển thị post, nội dung trong WordPress Vòng lặp hiển thị post thông thường [crayon-60d55ab2e35ea254189019/] Vòng lặp hiển thị nội dung thông thường (Đối với page.php, single.php,…) [crayon-60d55ab2e35f788636308...