Các cách gọi Field trong ACF

Các cách gọi Field trong ACF

Kiểu: Taxonomy [crayon-6042816156d04694352510/] Hoặc (chỉ chạy được trong trang archive and category): [crayon-6042816156d14180749871/] Kiểu: Table [crayon-6042816156d1a572612053/]  ...

Chuyển trang khi gửi mail thành công trong contact form 7

Chuyển trang khi gửi mail thành công trong contact form 7

Nếu bạn muốn sau khi gửi thông tin thành công thì sẽ qua trang cảm ơn thì làm như sau B1: Tạo một trang cảm ơn B2: Đăng ký hàm này trong function.php trong theme của bạn [crayon-604281615f7c1800804453/] B3: Chèn một đoạn...

Tạo Custom Post Type trong wordpress

Tạo Custom Post Type trong wordpress

Đăng ký trong file function.php [crayon-60428161ddf6b772132299/] Lấy nội dung trong custom post type [crayon-60428161ddf7f486824981/] Gọi Child Category by Id Parent [crayon-60428161ddf85876932429/]...