Các cách gọi Field trong ACF

Các cách gọi Field trong ACF

Kiểu: Taxonomy [crayon-60d54c061a83f583541319/] Hoặc (chỉ chạy được trong trang archive and category): [crayon-60d54c061a84e433777158/] Kiểu: Table [crayon-60d54c061a854903751014/]  ...

Chuyển trang khi gửi mail thành công trong contact form 7

Chuyển trang khi gửi mail thành công trong contact form 7

Nếu bạn muốn sau khi gửi thông tin thành công thì sẽ qua trang cảm ơn thì làm như sau B1: Tạo một trang cảm ơn B2: Đăng ký hàm này trong function.php trong theme của bạn [crayon-60d54c0621915625807701/] B3: Chèn một đoạn...

Tạo Custom Post Type trong wordpress

Tạo Custom Post Type trong wordpress

Đăng ký trong file function.php [crayon-60d54c069e292090570426/] Lấy nội dung trong custom post type [crayon-60d54c069e2a5778751883/] Gọi Child Category by Id Parent [crayon-60d54c069e2ac910355352/]...