TỔNG HỢP CÁC HÀM HIỂN THỊ TRONG WOOCOMMERCE

TỔNG HỢP CÁC HÀM HIỂN THỊ TRONG WOOCOMMERCE

HIỂN THỊ ẢNH CHI TIẾT VÀ THUMBNAILS [crayon-60d55d2fe0dfc002119193/] TĂNG GIẢM SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ NÚT MUA HÀNG [crayon-60d55d2fe0e08706144012/] TẠO FORM RATING WOOCOMMERCE [crayon-60d55d2fe0e0f194790542/] HIỂN THỊ SỐ N...

HƯỚNG XỬ LÝ FORM BOOKING

HƯỚNG XỬ LÝ FORM BOOKING

Mọi người xử lý code theo luồng chạy sau: Tạo trang Đăng ký bằng page template, dùng hàm wp_insert_user() để đăng ký thành viên, set quyền nhỏ nhất cho User Tạo trang Đăng nhập bằng page template dùng hàm wp_login_form()...

ĐƯA WORDPRESS VÀO TRONG THƯ MỤC KHÁC THƯ MỤC GỐC

ĐƯA WORDPRESS VÀO TRONG THƯ MỤC KHÁC THƯ MỤC GỐC

Up wordpress vào thư mục khác chứ không phải thư mục gốc, nhưng vẫn chạy tên miền dưới dạng http://example.com Các bước tiến hành như sau: Tạo một thư mục mới để lưu trữ mã nguồn WordPress (ở đây chúng ta sử ...