Event Scroll

Event Scroll

Js: [crayon-6042808756eae424893659/] Xem thêm ví dụ sẽ rõ:...

Chuyển trang khi gửi mail thành công trong contact form 7

Chuyển trang khi gửi mail thành công trong contact form 7

Nếu bạn muốn sau khi gửi thông tin thành công thì sẽ qua trang cảm ơn thì làm như sau B1: Tạo một trang cảm ơn B2: Đăng ký hàm này trong function.php trong theme của bạn [crayon-60428087708f4055045842/] B3: Chèn một đoạn...

Một số link website hay dùng cho coder

Một số link website hay dùng cho coder

Một số link hay dùng cho front end và back end – Giảm dung lượng hình ảnh: https://tinypng.com/ – Object-fit: https://css-tricks.com/almanac/properties/o/object-fit/ – Lấy icon, vector free: https://www...