Protected: Sóng Elliot

Protected: Sóng Elliot

There is no excerpt because this is a protected post....

Những lệnh centos cơ bản

Những lệnh centos cơ bản

1. Preparing Server [crayon-5fc5f84669f6e859952608/] 2. Server Update [crayon-5fc5f84669f7f132577923/] 3. Reboot Server [crayon-5fc5f84669f84148007156/] CentOS 7: Installer for CentOS 7 [crayon-5fc5f84669f8a796604677/] R...

Hướng dẫn nén và giải nén trên FileZila

Hướng dẫn nén và giải nén trên FileZila

Bước 1 : Download file tại đây unzip.zip Bước 2 : Giải nén được file unzip.php Bước 3 : Lấy file unzip.php bỏ vào thư mục cần nén Bước 4 : Vào Domain/tên thư mục cần nén/unzip.php Bước 5 : Hiển thị giao diện và cách sử d...