Xử lý lỗi 491 Page Expired [crayon-6178e6fd48a2f940114468/] Nhận dự liệu của Request thì sử dụng phương thức Post Xuất dữ liệu kiểu JSON thì sử dụng response()->json($bien) [crayon-6178e6fd48a3c498533296/] Gọi file vi...