JQUERY TỰ ĐỘNG CANH NUT BACKTOP VỚI FOOTER KHI SỬ DỤNG POSITION FIXED

JQUERY TỰ ĐỘNG CANH NUT BACKTOP VỚI FOOTER KHI SỬ DỤNG POSITION FIXED

Code Jquery [crayon-60ff98fac130b410660741/] Trong đó $(‘.div_backtop’) là nút backtop $(‘footer’) là footer mà mình muốn nút backtop đi theo Xem ví dụ để hiểu thêm...

Event Scroll

Event Scroll

Js: [crayon-60ff98fadb327590889817/] Xem thêm ví dụ sẽ rõ:...

Jquery tự động cho chiều cao header khi sử dụng position fixed

Jquery tự động cho chiều cao header khi sử dụng position fixed

Code Jquery [crayon-60ff98fadf58c074167074/] Trong đó header là div cần dùng để tự canh chiều cao Class “.header_class” chứa header fixed Xem ví dụ để hiểu thêm...